Vitajte na stránkach
Medzinárodného festivalu potápačských filmov 2005

Portál divingportal.net má ambície stať sa miestom stretnutí potápačov na celom Slovensku a miestom kde budú všetky podstatné informácie. Veríme, že budete s nami tvoriť obsah portálu.

Jazyk
English 

Člen EUIFA
European Underwater IMAGES Festivals Association

MFPF je členom Európskej asociácie potápačských festivalov EUIFA
Privátna zóna

Login

Heslo


Registrácia
ReklamaPropozície MFPF 2005

XX. Medzinárodný festival potápačských filmov,
       Vysoké Tatry 2005Miesto konania:
 
Hotel Átrium - www.atriumhotel.sk
Kino Kriváň
Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Slovenská republika 

Termín konania:  20. - 23. 10. 2005


OBSAH:
Základné ustanovenia
Účasť a nominácia
Súťažné kategórie
Medzinárodná súťaž
Záverečné ustanovenia
Osobná účasť
Sprievodné podujatia festivalu
Kalendár festivalu

Prihláška do súťaže 
Prihláška na osobnú účasť a akciu Čisté vody


Základné ustanovenia

1. Medzinárodný festival potápačských filmov (ďalej len MFPF www.mfpf.sk)
sa organizuje na Slovensku od roku 1986. Od roku 1993 sa festival koná vo Vysokých Tatrách a jeho súčasťou sa stalo čistenie tatranských ples. Vyhlasovateľom MFPF 2005 je Potápačský klub Vodnár Poprad a hlavným organizátorom  Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Zväzom potápačov Slovenska, Štátnymi lesmi TANAPu, mestom Vysoké Tatry a redakciou časopisu WATT foto-video. 

2. Festival MFPF je členom európskej asociácie E.U.I.F.A. (European Underwater Images Festival Association) so sídlom v Nemecku a administratívou na Cypre. (www.euifa.org)

Účasť a nominácia

1. Súťaže MFPF sú otvorené pre všetkých amatérov i profesionálov.

2. Do súťaže MFPF sa môže prihlásiť každý autor, ktorý zašle súťažné dielo spolu s prihláškou na sekretariát festivalu a zároveň zaplatí organizátorovi súťaže súťažný poplatok.

3. Termín pre registráciu a doručenie súťažných prác je 15. september . Doporučujeme zaslať prihlášky a práce čo najskôr vzhľadom k ďalšiemu spracovaniu do Katalógu súťažných prác a  titulkovanie zahraničných filmov

4. Súťažné práce doručené po 15. septembri  budú zaradené len do nesúťažnej festivalovej prehliadky

5. Prihlášky a súťažné práce zasielajte na adresu:

 MFPF 2005
 Slovenská agentúra životného prostredia
 Tajovského 28
 975 90 Banská Bystrica
 Tel./fax 048 4132153
 e-mail: mfpf@mfpf.sk

6. Súťažný poplatok je 600,- Sk pre každú súťažnú kategóriu. Poplatok, prípadne potvrdenie o prevode na účet musí byť poslaný súčasne s prihláškou

Štátna pokladnica
Č. účtu 7000126705/8180
SWIFT kód NBSB SK BX
IBAN SK 8781800000007000126705


7. Do súťaže môžu byť prijaté len snímky, ktoré ešte neboli prezentované na MFPF

8. Súťažné práce musia byť prihlásené na oficiálnom festivalovom formulári kompletne vyplnenom a podpísanom. Kópie formulára sú akceptovateľné.

9. Filmy musia byť doplnené krátkou anotáciou, pri všetkých súťažných prácach privítame fotografie autora.

10. Oficiálnym jazykom festivalu je slovenčina a angličtina. Pre filmové snímky  prihlásené v inom jazyku, autor musí doložiť kompletnú dialógovú listinu v angličtine na diskete alebo e-mailom. Akceptovateľné sú aj ďalšie jazyky: francúzština, nemčina, taliančina a španielčina.

11. Ocenení autori budú pozvaní k účasti na festivale, pobyt a účasť na festivale hradí organizátor.

Súťažné kategórie:

1.
a) FILM a VIDEO – sladká voda
b) FILM a VIDEO – slaná voda

BETA cam, DV mini, DV cam, DVD v TV norme PAL
Pri všetkých dielach musí byť minimálne 40% záberov nafilmovaných pod vodou !

c) DIAPOZITÍVY - 10
Fotografované pod vodou v celkovom počte 10 ks formátu 24 x 36 mm, alebo 6 x 6 cm. Za snímku fotografovanú pod vodou sa pokladá taká, kde je evidentné, že aspoň malá časť zorného poľa snímky sa v horizontálnej rovine nachádza pod hladinou. Diapozitívy musia byť založené v rámčekoch bez skla, označené menom autora, názvom snímku a čiernym bodom v ľavom spodnom rohu v smere pohľadu.

d) JEDNOTLIVÉ DIAPOZITÍVY
Kritériá sú rovnaké ako v kategórii c). Počet maximálne 3 kusy.

e) DIAFÓN
V počte minimálne 50 Ks diapozitívov doprevádzaných hudbou alebo slovom. Minimálne 40% záberov musí byť nafotografovaných pod vodou. Synchronizačná kazeta musí byť kompaktibilná so systémom Bässgen Triplex, max. 3 projektory a riadiaci signál Plus Trac, Free Trac, Dataton Syncode. V prípade, že tomu tak nie je, autor si musí doniesť vlastnú techniku.

f) FAREBNÁ FOTOGRAFIA – sladká voda
V maximálnom počte 4 Ks.

g) FAREBNÁ FOTOGRAFIA – slaná voda
V maximálnom počte 4 Ks

h) ČIERNO-BIELA FOTOGRAFIA
V maximálnom počte 4 Ks.

V súťažných kategóriách  Fotografia je odporúčaný formát fotografií min. 30 X 40 cm a max. 50 X 60 cm. Snímky musia mať na zadnej strane vyznačené meno autora a názov snímku. V každej súťažnej kategórii sa musia zúčastniť aspoň traja súťažiaci, v opačnom prípade budú ich súťažné snímky prezentované mimo súťaž.

2. Súťažiaci v kategóriách fotografia a diapozitívy súhlasia s reprodukciou svojich prác pre archív festivalu ako aj jeho propagáciu

3. Kópie víťazných titulov v kategórii Film zostávajú v archíve festivalu a nebudú použité ku komerčnému využitiu.

4. Súťažiaci súhlasia s použitím svojich prác na nekomerčné využitie pre propagačné aktivity podporujúce festival, potápačské a ochranárske aktivity.

5. Vybrané a ocenené snímky môžu byť so súhlasom autora poskytnuté k bezplatnému uvedeniu v televíznom vysielaní na území SR a na súťažnej prehliadke organizovanej EUIFA.

Medzinárodná súťaž

1. Filmy, videoprogramy, fotografie, diapozitívy a diafóny zaradené do medzinárodnej súťaže hodnotí medzinárodná porota samostatne menovaná v kategóriách Film a video, Diafón a samostatne v kategóriách Fotografia, Diapozitívy. Porotu menuje prezident festivalu na základe rozhodnutia organizátora.

2. Úlohou medzinárodnej poroty je rozhodovať o poradí v súťaži, sledovať dodržiavanie propozícií  súťaže a riešiť možné spory počas trvania súťaže.

3. Rozhodnutia poroty sú konečné.

4. Členovia porôt nemajú možnosť prihlásiť do súťaže svoje vlastné dielo.

5. Medzinárodná porota rozhodne o udelení cien. Má právo udeliť

GRAND PRIX  MFPF 2005
ceny v každej súťažnej kategórii
cenu za ochranu životného prostredia
cenu za najlepší slovenský film
cenu najlepšiemu slovenskému autorovi v kategóriách foto, diapozitívy a diafón
zvláštnu cenu Prezidenta EUIFA za debut
ceny spoluorganizátorov a partnerov festivalu.

Neštatutárnou cenou festivalu je Cena za akciu Čisté vody - Najaktívnejší zberač a čistič tatranských plies

Záverečné ustanovenia

1. Súťažné diela, ktoré si súťažiaci neodnesú osobne po skončení súťaže, budú ich autorom zaslané poštou do 30 dni od ukončenia festivalu.

2. Organizátor MFPF si vyhradzuje právo  prihlásené súťažné kópie použiť na propagáciu a reklamu MFPF, k vypracovaniu portrétov jednotlivých autorov v jednotlivých partnerských mediách, resp. k prezentáciám autorov organizovaním výstav v galériách v Slovenskej republike, resp. v galériách a festivaloch na území členov asociácie EUIFA. Tiež na pofestivalovej prehliadke filmov vo vybraných mestách SR.

3. Prihlásenie sa a účasť na MFPF znamená akceptovanie štatútu festivalu ako celku.

4. Originál tohto textu je v jazyku slovenskom. V prípade nejasností pri preklade do iného jazyka rozhoduje slovenská verzia.

Osobná účasť

1. Prihlášky k osobnej účasti, na ubytovanie ako aj na akciu Čisté vody je potrebné zaslať do 30. septembra 2005 na adresu organizátora festivalu,

MFPF 2005
SAŽP
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica,
tel. 048 4713763, fax: 048 4132153, e-mail: kucera@mfpf.sk

2.  Účastníci festivalu obdržia pri registrácii informačné materiály a majú voľný vstup na filmové a sprievodné programy festivalu

2. Ubytovanie účastníkov MFPF je zabezpečené v hoteli Átrium v Novom Smokovci www.atriumhotel.sk

3. Hotel pre účastníkov festivalu ponúka

Ubytovanie v 1, 2-posteľových izbách (s možnosťou prístelku) v cenách:   
2 750,- Sk/osobu na 3 noci 20. – 23.októbra
1 900,- Sk/osobu na 2 noci 21. – 23.októbra
1 050,- Sk/osobu na 1 noc  22. – 23.októbra

Cena zahŕňa ubytovanie a polpenziu v cene 850,- Sk/os/noc + 200,- Sk účastnícky poplatok umožnujúci bezplatný vstup na všetky podujatia festivalu

Bezplatné parkovanie na hotelovom parkovisku

Kongresové centrum so 4 seminárnymi miestnosťami pre odborné programy, projekcie súťažných snímkov, výstavy a prezentácie potápačských spoločností

Športové aktvity, kaviareň s bowlingom, vitálny svet

4. Účasníci festivalu ubytovaní v inom zariadení vo Vysokých Tatrách zaplatia pri registrácii len účastnícky poplatok vo výške 200,- Sk. Ten umožňuje bezplatný vstup na všetky podujatia festivalu.

Sprievodný program festivalu

1. Čisté vody

Akcia Čisté vody je dobrovoľná akcia, kde účastníci priamo pod vodnou hladinou čistia vybrané tatranské plesá od pozostatkov po letnej turistickej sezóne. Za ich výkon a pozitívny vzťah k našim veľhorám obdrží každý účastník Certifikát o vysokohorskom ponore a najaktívnejší zberač bude vyhodnotený a odmenený.

Podmienky účasti:
Akcie sa môžu zúčastniť len registrovaní potápači. Je nutné použiť vlastnú výstroj. Prihláška na akciu je súčasťou týchto propozícií. Prideľovanie lokalít prebehne pri festivalovej prezentácii na základe vlastných požiadaviek až do naplnenia počtov plánovaných  na jednotlivé lokality.

Termín prideľovania lokalít:

Na deň 21.10.2005 20.10.05 od 15.00 hod do 24.00 hod
21.10.05 od 06.00 hod do 07.00 hod
Na deň 22.10.2005 21.10.05 od 15.00 hod do 24.00 hod
22.10.05 od 06.00 hod do 07.00 hod


Akcia je limitovaná počtom 99 účastníkov za jeden deň. Osobná registrácia pri prezentácii je podmienkou účasti.

Akciu organizačne zabezpečujú Štátne lesy TANAP-u.
Info: Pavol Kráľ, tel. 0903 987 540, e-mail: strbskepleso-sltanap@euroweb.sk


Dátum Lokalita vedúci ponoru
Piatok 21.X.2005 Štrbské pleso
Nové Štrbské pleso
Popradské pleso
Velické pleso
Róbert Korim
František Novomeský
Rastislav Volovar
Oliver Krajňák
Sobota 22.X.2005 Štrbké pleso
Popradské pleso 
Vladimír Konrád
Silvester Pěkník


2. Potápačské večery a workshopy
Stretnutia so zaujímavými domácimi a zahraničnými osobnosťami z oblasti potápania, fotografie, filmu, dokumentaristiky a dramaturgie, riaditeľmi členských festivalov EUIFA

Štvrtok: Hans Haas, Rakúsko – svetová legenda potápania
Piatok:   UW foto video, tvorba dokumentu / Vladimír Podzimek,Igor Vlčko, Milan Czapay, Katarína Javorská
Sobota: Potápanie v studených vodách / František Novomeský, Róbert Korim,

3. Prezentácie potápačskej techniky
prostredníctvom PC a Power pointu, datavideoprojektora

4. Tlačové besedy, stretnutia s médiami
Členstvo MFPF v európskej asociácii EUIFA, Vodný režim v chránenom území TANAPu po kalamite

Kalendár festivalu
Prihlášky súťažných prác     15. 09. 2005
Prihlášky k osobnej účasti a na ubytovanie  30. 09. 2005
Predbežné prihlášky na akciu Čisté vody  30. 09. 2005
Práca odborných porôt     26. - 30. 09. 2005
Oficiálne otvorenie festivalu    20. 10. 2005
Program festivalu      20. - 23. 10. 2005
Slávnostné vyhlásenie víťazných prác   22. 10. 2005
Prehliadka víťazných filmov    23. 10. 2005


 

 
Design and programming Mikropolis (R) ZetaGroup online 1